Sitemenu

zaterdag 27 februari 2021
left
content-main

quota's

Quotum verdeeld

Grote regionale verschillen typeren verhandeling Vlaamse quota
4 zegslieden geven hun mening t.a.v. de situatie rond de nieuwe mogelijkheden van quotumhandel in Vlaanderen

Geen liter te veel met Kwotumplan

Als hulpmiddel in de bedrijfsvoering wordt uitleg gegeven van een schema dat voorkoming van afwijkingen in het quotum beoogt aan het einde van het quotumjaar

Koe of kwotum: bedrijf bepaalt

Invloed kwotumomstandigheden op optimale vervangingsbeleid bij melkvee
Wat is de invloed van het door de superheffing veranderd economisch streven op het te voeren vervangingsbeleid bij melkvee? Om deze vraag te beantwoorden is m.b.v.

Geld steken in gebakken lucht

Investeren in melkquotum blijft populair in enquete Veeteelt en Interview-NSS
400 melkveehouders spreken hun investeringsvoorkeur uit, welke mogelijkheid ook aan 4 investeringsspecialisten werd geboden

Koe van schatbare waarde

Nederlandse deelnemers EDF-studieclub investeren gemiddeld 34.000 euro per koe - special: Koe en geld
3 artikelen over de investeringshoogtes per koe in de diverse EU-landen, de investering in melkquota bij Nederlandse melkveehouders en en in 't laatste artikel komt de voorzitter van de European Dairy
right