Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

overheidsbeleid

Melkveesector werkt aan reductie ammoniakuitstoot

Aanzuren van mest is voor één op de vier melkveehouders interessant
Nederlandse melkveehouders zijn vanaf 2012 verplicht om emissiearm te bouwen. De ontwikkeling van emissiearme vloeren is daarom volop in beweging.

Boeren met kwotum: produktiestijging heeft nog steeds zin

Voor het inschatten van de effecten van produktiestijging per koe moet onderscheid gemaakt worden tussen zelfvoorzienende bedrijven en de niet zelfvoorzienende, alsmede de invloed van verandering van

Europese melkveehouderij en bedrijfsvoering na 1 april 1984

Er wordt een overzicht gegeven van de melkquota in de verschillende E.G.-landen en het kortingspercentage dat toegepast zal moeten worden.

Aandacht voor de fokkerij blijft bij de superheffing de moeite waard

Een drietal buitenlandse veeteeltkundigen geven hun mening weer over de fokkerij in de tijd van de superheffing. Melkkontrole en k.i. blijven meer dan ooit nodig.

Diergezondheidsfonds vernieuwd

Overheid betaalt eerder, maar niet vaker mee aan bestrijding besmettelijke dierziekten
De productschappen en het ministerie van LNV zijn het eens geworden over een aanpassing van het convenant Diergezondheidsfonds.

Model geen glazen bol

Economische modellen blijven nodig om weg te wijzen bij bepalen strategie MKZ-bestrijding
Aan het gekozen non-vaccinatiebeleid lag een modelberekening van de leerstoelgroep Agrarische Bedrijfseconomie van Wageningen Universiteit ten grondslag.
right