Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

intensieve landbouw

Biologische verdween uit dynamische bedrijf Jan Eriks uit Zeewolde

Bij overschakeling van milieuvriendelijke landbouw naar produktiegerichte landbouw werd de bedrijfsvoering op het melkveebedrijf van Jan en Ingrid Eriks aangepast aan die van de meeste andere bedrijve

Voeren op de norm

Scherper voeren vooral voor intensieve bedrijven financieel interessant
Uitgerekend is wat de kosten en opbrengsten zijn bij het boven de norm voeren en bij verscherpt op de norm voeren, waarbij onderscheid is gemaakt in extensieve en intensieve bedrijven

Industrieel of natuurlijk melken

Welzijn en gezondheid van melkkoeien in toekomstige houderijsystemen
De consequenties voor welzijn en gezondheid bij industriele melkveehouderij worden in beeld gebracht, waarbij ook de natuurgerichte extensieve melkveehouderij onder de loep wordt genomen

Lente in het land

In 7 artikelen komen 6 boeren aan 't woord over hun keuze voor het sluiten van een beheersovereenkomst, of het toepassen van beweiding, of het melkvee permanent op stal laten staan.

Stikstof in balans

Sleutel voor milieuverantwoord produceren zit in ruwvoer
Met behulp van modelberekeningen worden de stikstofstromen bij melkvee op een extensief bedrijf en bij melkvee op een intensief bedrijf in kaart gebracht

Nieuws

De op handen zijnde wijzigingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor inkomenssteun kunnen zorgen voor een inkomensverlies van meer dan 22.500 euro bij sterk intensieve melkveebedrijven.

De gevolgen van de wijzigingen voor inkomenssteun komen voor rekening van de boer
right