Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main

graslanden

Rundermest waardevol voor grasland

Blgg Oosterbeek: "Met bemonstering en gerichte adviezen is veel winst te behalen"
Een gesprek met medewerkers van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek en met de directeur logistiek van Mestbureau Oost in Deventer

Ruwvoer na Minas

Grasland blijft grootste ruwvoederteelt
Conclusies van een onderzoek naar de gevolgen van invoering van Minas voor de droge-stofgehalten van de verschillende ruwvoedergewassen in Nederland

Kijken naar het gras

Groeistadium bepaalt moment van maaien bij Auke Rienstra
Reportage van een Fries bedrijf, waar de veehouder zich inzet voor een goede graslandverzorging

Uitbreiding maisareaal

Lager stikstofoverschot, maar ook lager bedrijfssaldo
Na vervanging van grasland door mais moet bij bemesting van de mais rekening gehouden worden met stikstofnawerking

[Nieuwe kansen voor klaver?]

Koe en gras
In 3 artikelen geven 3 onderzoekers van Praktijkonderzoek Rundveehouderij, een onderzoeker van het Louis Bolk Instituut en een melkveehouder hun mening over de mogelijkheden van klaver voor de melkvee

Witte klaver

Niet alleen toepasbaar voor de biologische veehouderij
Onderzoek op de Waiboerhoeve heeft aangetoond dat witte klaver ook een plaats verdient op matig intensieve gangbare melkveebedrijven met een melkquotum tot 13 ton per ha

[Grassen lekker in kuil]

Graskwaliteit
3 artikelen met de mening van een veevoedingsdeskundige over het nut van een beperkte hoeveelheid kruiden in het grasbestand, de werking van een kuiltoevoegmiddel, en de geleidelijke overstap van gang

Omgaan met vernatting

Met bedrijfswaterplan verbeteringen aandragen voor detailontwatering
Het project 'Omgaan met vernatting' probeert op twee praktijkbedrijven de schade door peilverhoging in beeld te krijgen en probeert te voorzien in oplossingen

Gras

Boerbestendig grasland
4 artikelen geven de mening weer van een bedrijfsdeskundige, een onderzoeker (voedingsfysioloog), een biologische veehouder en een veehouder met een intensief melkveebedrijf over hun afwegingen voor e

Beregenen Op Maat

Besparing van 15 procent grondwater blijkt mogelijk
Toelichting op een besparingsinitiatief op grondwatergebruik voor veebedrijven
right