Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main

extensieve landbouw

Verhoging melkproduktie per koe rendabel op extensieve bedrijven?

Bedrijfseconomisch onderzoek naar de haalbaarheid van verhoging van de melkproduktie per koe op extensieve bedrijven, met name wanneer dit ten koste gaat van omzet en aanwas per koe

Dubbeldoelbedrijf: de keuze van een alternatieve aanwending van het ruwvoeroverschot

Onderzocht is welke mogelijkheden er zijn om het overschot aan ruwvoer of grond, dat op diverse bedrijven is ontstaan sinds de invoering van de superheffing, in een 2e tak met rundvleesproduktie te be

Voeren op de norm

Scherper voeren vooral voor intensieve bedrijven financieel interessant
Uitgerekend is wat de kosten en opbrengsten zijn bij het boven de norm voeren en bij verscherpt op de norm voeren, waarbij onderscheid is gemaakt in extensieve en intensieve bedrijven

Industrieel of natuurlijk melken

Welzijn en gezondheid van melkkoeien in toekomstige houderijsystemen
De consequenties voor welzijn en gezondheid bij industriele melkveehouderij worden in beeld gebracht, waarbij ook de natuurgerichte extensieve melkveehouderij onder de loep wordt genomen

Melkveehouderij zal de komende jaren vooral extensiever moeten

Verslag van een symposium van het Genootschap ter bevordering van de Melkkunde over het thema: milieu en kwaliteit bij de melkproduktie

Leren extensiveren

Theo en Alie van der Schoot merken verschil tussen Baflo en Bretagne
Bedrijfservaringen na een verhuizing van een melkveebedrijf van Groningen naar West-Frankrijk. Een al te intensief bedrijfssysteem is inmiddels opgegeven

Kostprijsbewust voeren

Veel ruwvoer en uitgekiend krachtvoer drukken kosten bij Jos van Kempen
Een reportage uit de Flevopolder. Van een intensief bedrijf met MRIJ-koeien veranderde het melkweebedrijf van Van Kempen in een intensief bedrijf met roodbonten
right