Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main

409-A Landinrichting (algemeen)

Stripgrazen kan voordelen opleveren, maar vanzelf komen deze niet

Twee keer per dag krijgen de koeien een "nieuw perceel" aangeboden. Middels een eenvoudig te verplaatsen afrasteringssysteem wordt deze onpraktische situatie opgelost.

Beregenen op Maat

Beheersing van vocht en financien
Het economische voordeel van dit waterbesparingsproject, uitgevoerd in Noord-Brabant en Limburg

Beregenen rendabel

Vroegere berekeningen veel te algemeen gesteld
In de zomer van 1993 t/m 1995 is op de Cranendock gegekeken naar mogelijkheden het overgebleven grasland nog zo goed mogelijk te benutten.

Van de regen in de drup

Kan grasteelt op droge grond zonder beregening?
Diverse deskundigen geven hun mening t.a.v. graslandbeheer op droge gronden in droge periodes

Aan de slootkant

Veehouders en natuurbeschermers vinden elkaar rond de sloot
Met een aantal vormen van aangepast sloot- en slootkantbeheer kan bij een intensieve bedrijfsvoering toch een bijdrage worden geleverd aan de instandhouding van plantensoorten

Beregenen Op Maat

Besparing van 15 procent grondwater blijkt mogelijk
Toelichting op een besparingsinitiatief op grondwatergebruik voor veebedrijven

Slootkantbeheer

Lichte verstoring van slootwallen gunstig voor bloemrijke vegetatie
Om te onderzoeken hoe de slootkantvegetatie reageert op verschillende vormen van beheer zijn 3 vormen van slootbeheer toegepast

Koe en gras

4 artikelen over: vraagtekens rond de vanzelfsprekendheid van beregening van gras, het grasgebruik op een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse veenweidelandschap, graslandbeheer op een Drents melkvee

Nieuws

Na een meting blijkt dat er meer grond is geworven en ingericht voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en voor Recreatie om de Stad (RodS) dan eerder aan de Tweede Kamer is gemeld. Daarom wordt er nu gecorrigeerd voor het resterende aantal te verwerven en in te richten hectaren.

Restanttaakstelling inrichting EHS ruim 7000 hectare minder dan gedacht
right