Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De zuivelondernemingen Campina en Friesland Foods bespreken een mogelijke fusie. Besturen en directies hebben hiertoe een intentieverklaring ondertekend. Een te starten onderzoek moet uitwijzen of en op welke wijze een fusie tussen beide coöperaties kan bijdragen aan de realisatie van hun doelstellingen. Als de fusie wordt gerealiseerd ontstaat een zuivelonderneming met een omzet van rond de 8,3 miljard euro. Campina en Friesland Foods tellen samen circa 17.000 aangesloten leden in Nederland, Duitsland en België die gezamenlijk in totaal 8,7 miljard kilo melk leveren. Vertrekpunt in de besprekingen is het ontstaan van een nieuwe zuivelcoöperatie met de naam Friesland Campina. Op het moment van de fusie zullen alle huidige leden van Friesland Foods en Campina op dezelfde wijze deelnemen en gelijke rechten en plichten hebben, met stemrecht naar rato van de geleverde melk. De verwachting is om medio 2008 de ledenraad en de algemene vergadering de fusieovereenkomst voor te leggen en de mogelijke fusie in de tweede helft van 2008 af te ronden.

Campina en Friesland Foods overwegen fusie
Campina en Friesland Foods overwegen fusie
right