Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main-left

Nieuws

Een aantal veevoeder- en zuivelbedrijven krijgt overheidssubsidie voor onderzoek naar innovaties die bijdragen tot 5 procent vermindering van broeikasgasemissies in 2020.

Agentschap NL, onderdeel van het ministerie van Landbouw, Economie en Innovatie, kent de subsidies toe aan onder andere Nutreco Nederland BV, een samenwerkingsverband van Ropapharm International BV, Speerstra Feed Ingredients BV en Valacon Dairy en een samenwerkingsverband van Orffa Additives BV en Cono Kaasmakers.

'In de onderzoeksprojecten wordt in met name krachtvoeders bekeken welke additieven de uitstoot van methaan door pensfermentatie kunnen verlagen', zegt Jan van Bergen, adviseur en subsidiecoördinator van Agentschap NL. 'Dit kunnen bijvoorbeeld specifieke vetten of kruiden zijn.'

Vijf procent lagere methaanemissie

Volgens Van Bergen kwamen alle bedrijven die een onderzoeksvoorstel indienden, in aanmerking voor subsidie. 'De toegekende subsidies voor de bedrijven variëren tussen de 125.000 en 250.000 euro', aldus Van Bergen.

De onderzoeken van de gesubsidieerde partijen moeten gaan bijdragen aan een 5 procent lagere methaanuitstoot per koe in 2020, een doel dat onderdeel is van het innovatie- en actieprogramma Schone en Zuinige Agrosectoren.

Additieven kunnen de uitstoot van methaan door pensfermentatie verlagen
Additieven kunnen de uitstoot van methaan door pensfermentatie verlagen
right