Sitemenu

maandag 12 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Op basis van de ramingen voor 2006 concludeert het LEI dat het gezinsinkomen van de gemiddelde melkveehouder in 2006 daalt met 6500 euro naar 55.500 euro. De opbrengsten uit melk stijgen wel door schaalvergroting per bedrijf en daarnaast neemt ook de melkpremie toe door een hogere vergoeding per kilogram. De kosten van het melkveebedrijf nemen toe door hogere voerkosten en stijgende kosten van machines en gebouwen.
Bij de beoordeling van het gezinsinkomen neemt het LEI een grote variatie per bedrijf waar. Het percentage bedrijven met een negatief gezinsinkomen neemt licht toe tot zeven procent. Zo'n 45 procent van de melkveehouders heeft een inkomen boven de 50.000 euro.

Hogere opbrengsten biologische sector

De biologische melkveehouderij heeft in 2006 een kleine opbrengstenstijging gerealiseerd. De toenemende vraag naar biologische melk heeft de melkprijsdaling beperkt gehouden. Het LEI geeft in zijn rapport aan dat de meerprijs van biologische melk ten opzichte van gangbare melk deels noodzakelijk is. Deze uitspraak is gebaseerd op de lagere melkproductie van 6300 kg melk per koe, vergeleken met de productie op gangbare bedrijven van 7800 kg melk. Daarnaast is het aangekochte biologische krachtvoer duurder en zorgt de extensievere bedrijfsvoering in veel gevallen voor hogere vaste lasten per kg melk.

right